معرفی انجمن

10 / 10
از 1 کاربر

این انجمن از سال 1397 شروع به فعالیت نموده است. خانم شجیعه نجار صفری به عنوان دبیر و رئیس هیات مدیره ، آقای احمد شکری نایب رئیس ، آقای محسن کشتی آرا بازرس و آقای مجتبی متقی به عنوان نائب رئیس بازرس در این انجمن فعالیت می کنند.

ثبت نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :